Menü

Hakkımızda - Üyelik Sözleşmesi - Çerez Politikası - Gizlilik Politikası - KVKK Aydınlatma Metni

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") www.listiyo.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Kavaklıdere Mah. John F. Kennedy Cad. No: 13 İç Kapı No: 11 Çankaya / Ankara adresinde bulunan LİSTİYO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ( “Listiyo” ) ile; www.listiyo.com ve mobil uygulamasına (“Sanal Platform” ya da “Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı ("Üye") arasında, Üye'nin Listiyo’nun sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

Listiyo ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası Üyeler'in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Listiyo tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Listiyo’nun kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden https://listiyo.com/kvkk-gizlilik-politikası.html linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Hesabım Sayfası Üye'nin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.
Hizmetler Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Listiyo tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
Üye Listiyo ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Platform’a üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI

3.1. Listiyo, www.listiyo.com alan adlı, mülkiyeti kendisine ait çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği arttırıp, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlamaktadır.

3.2. Sözleşme uyarınca Üye, Listiyo tarafından yönetilmekte olan Sanal Platform’a üye olmak ve bu platformda Listiyo aracılığıyla İnternette satılan tüm ürünleri Listiyo araçları ile seçebilecek, bilgilerini düzenleyebilecek ve oluşturulacak istek listelerine ekleyebilecektir. Bunun dışında internette olmayan ürünleri de listelerinize ekleyebilecek ve oluşturulan bu üçüncü kişiler ile paylaşabilir ve onların bu listelerden sizin için alışveriş yapmaları konusunda üçüncü kişilerden destek alabilirsiniz

3.3. Sözleşme’nin amacını, Websitesi üzerinde Listiyo ya da Listiyo’nun belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Sözleşme'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Platform’da yer alan ve yer alacak olan Listiyo tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder

3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Listiyo tarafından Üye'ye sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Listiyo, aracı hizmet sağlayıcı olduğu durumda Üyeler ile Satıcılar arasındaki ticari ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağaza’dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar'a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Websitesi'nde bulunan Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Listiyo tarafından onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması şarttır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Sözleşme’yi doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan münhasıran sorumludur. Üye, müşteri hizmetlerine ulaşarak her zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir.

4.2. Üye, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Listiyo’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Listiyo’nun Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, Listiyo, Websitesi'nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Listiyo, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Platform’da yayımladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Listiyo’nun ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, söz konusu ihlalden dolayı doğrudan sorumludur.

4.4. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.5. Listiyo, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.6. Websitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye kullanımı ve Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletebilecektir.

4.7. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Üye, Websitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

4.9. Üye’nin Sanal Platform’u başta 4.11. madde olmak üzere, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanıldığının ya da Alıcı’lardan gelen şikayetler doğrultusunda sakıncalı bir durumun varlığının Listiyo tarafından tespit edilmesi halinde Listiyo, Üye’nin Platform’u tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek, Üyelik Hesabı’nı pasife almak hakkına sahiptir.

4.10. Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Listiyo’ya maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

4.11. Platform’un veya üzerindeki içeriğin Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Listiyo ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5. GİZLİLİK

Listiyo, Üye'nin Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Listiyo, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Platform’da yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“Listiyo” markası ve logosu, “Listiyo” mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Listiyo tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye, Listiyo‘nun veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, mobil uygulamasının veya Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Listiyo ‘nun yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Listiyo ‘nun fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Listiyo ‘nun ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

Listiyo , tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan Aydınlatma ve Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Sözleşme'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Sözleşme Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya Listiyo’nun kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Listiyo’nun işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Listiyo ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Tüketici Hakem Heyetleri ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

9.2. Bildirim; Listiyo, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

9.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.4. Tadil ve Feragat; Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

* 9 (dokuz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Ürün Detayları