Menü

Hakkımızda - Üyelik Sözleşmesi - Çerez Politikası - Gizlilik Politikası - KVKK Aydınlatma Metni

LİSTİYO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Giriş

LİSTİYO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “Listiyo” ve/veya “Şirket” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunması hususunda tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. İşbu Listiyo Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirket’imiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirket’imizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirket’imiz, ilgili kişileri bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. İşbu Politika ile veri sorumlusu sıfatına haiz Listiyo, ilgili kişiyi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1.1 Tanımlar

Kanunun amaçları çerçevesinde, aşağıdaki tanımlar esas alınacaktır:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Esaslar

2.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

2.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Listiyo, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede kişisel veriler, Şirket’imizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

2.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Listiyo, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

2.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Listiyo, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

2.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı, Ölçülü Olma

Listiyo, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

2.1.5. İlgili Mevzuattan Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Listiyo, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirket’imiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri ile imha edilmektedir.

2.2. Kişisel Veri İşlenme Şartları

İlgili kişinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 2.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

I. İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri ilgili kişinin açık rızasıdır. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda ilgili kişinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

II. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

İlgili kişinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

III. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilisinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

IV. Sözleşmenin Kurulması ve İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

İlgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

V. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirket’imizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

VI. İlgili Kişinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

İlgili kişinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

VII. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

VIII. Şirket’in Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir.

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Şirket tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenebilmektedir:

I. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

II. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası alınacaktır.

2.4. İlgili Kişinin Aydınlatılması

Listiyo, Kanun’un 10’uncu maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Listiyo, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

2.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Listiyo, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirket’imiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

2.5.1. Kişisel Verilerin Aktarımı

İlgili kişinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirket tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler yurt içinde yerleşik üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

2.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarımı

Özel nitelikli kişisel veriler Şirket’imiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

2.6. İşlenebilecek Kişisel Veriler

Listiyo’nun amacı, ticaret sicillerinde belirtilmiş olan amaçların bütünüdür. Listiyo amacı ile ilişkili olarak çalışanlara, çalışan adaylarına, stajyer/öğrencilere, tedarikçi ve tedarikçi yetkililerine, doğrudan veya dolaylı gerçek kişi hissedar/ortaklara, mali müşavire, potansiyel ürün ve hizmet alıcılarına, müşterilerine ve diğer üçüncü kişilere ait toplanabilecek ve işlenebilecek Kişisel Veriler aşağıda sıralanır ve bu liste Listiyo amaçları doğrultusunda genişletilebilir:

2.7. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Listiyo, ticari ortaklar için; KVKK md. 5(2)(c)’de düzenlenen istisnalar hariç olmak kaydıyla, Kişisel Verileri sadece aşağıda belirtilen amaç ve dayanaklar çerçevesinde işleyeceğini taahhüt etmektedir;

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR ESASLAR

3.1. Kişisel Veri Güvenliğinin Sağlanması

Şirket, Kanun’un 12’nci maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirket’imiz, Kurul tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimler yapmakta veya yaptırmaktadır.

3.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Listiyo tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Listiyo tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Listiyo bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

3.3. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıkların Arttırılması ve Denetimi

Listiyo, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

Listiyo çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirket’imiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda Şirket’imiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri ile imha edilmektedir.

VERİ KATEGORİSİ VERİ SAKLAMA SÜRESİ
KİMLİK 10 YIL
İLETİŞİM 10 YIL
ÖZLÜK 10 YIL
HUKUKİ İŞLEM 10 YIL
MÜŞTERİ İŞLEM 10 YIL
RİSK YÖNETİMİ 10 YIL
FİNANS 10 YIL
MESLEKİ DENEYİM 10 YIL
PAZARLAMA 10 YIL
GÖRSEL ve İŞİTSEL KAYITLAR 10 YIL
KILIK ve KIYAFET 1 AY
SAĞLIK BİLGİLERİ 10 YIL
CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 10 YIL

5. İLGİLİ KİŞİ VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

5.1. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5.2. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

İlgili kişilerce belirtilen hakların kullanılması için Kişiler Verilere ilişkin olarak ilgili kişilerin kimliklerinin tespitini sağlayacak bilgiler ile birlikte / bu doğrultuda hazırlanan Başvuru Formu ile söz konusu taleplerin aşağıdaki iletişim yollarından yararlanarak yazılı şekilde iletilmesi gerekmektedir:

5.3. Şirketin Başvurulara Cevap Vermesi

Şirket’imiz, ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

İlgili Kişinin, bölüm 5.1.’de (“İlgili Kişinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirket’imize iletmesi durumunda Şirket’imiz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

6. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesine İlişkin Önlemler

Listiyo, Kişisel Verileri aşağıdaki yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir:

6.1. Teknik Tedbirler

6.2. İdari Tedbirler

Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Listiyo, işbu Politika’da faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Söz konusu değişikliğe uğramış olan Politika metni https://www.listiyo.com/ sitesinde paylaşılması ile yürürlüğe girecektir. Listiyo; ayrıca tüm ilgili kişi gruplarına yapılacak değişikliklerle ilgili elektronik posta yoluyla bildirimde bulunacaktır.

Ürün Detayları