Menü

Hakkımızda - Üyelik Sözleşmesi - Çerez Politikası - Gizlilik Politikası - KVKK Aydınlatma Metni

LİSTİYO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜYE VE ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İlgili kişi başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

1. Konu

LİSTİYO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “Listiyo” ve/veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve bu kapsamda gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatımızla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuatla uyumlu olarak, işbu “Üye Ve Ziyaretçi Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) ve Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası kapsamında işlemekteyiz.

2. Açık Rıza Kapsamındaki Veriler

Listiyo, Üye ve Ziyaretçi ile arasındaki ilişki gereğince Üye ve Ziyaretçinin aşağıdaki Kişisel Verilerini işlemektedir:

 1. Kimlik bilgisi verileri
 2. İletişim bilgisi verileri
 3. Kılık kıyafet verileri
 4. Müşteri işlem, finans, pazarlama kapsamındaki verileri

3. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Amacı

Üye ve Ziyaretçilerin Kişisel Verileri, Listiyo ile arasındaki sözleşmesel ilişki kapsamında fiziksel ve elektronik ortamda elde edilmektedir.

Şirket’in işlemekte olduğu kişisel veriler, faaliyet alanında ilgili mevzuata tabi olarak ve işleme amaçlarımıza uygun süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu doğrultuda kişisel veriler aşağıdaki mevzuatlar başta ancak sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükte olan yahut yürürlüğe girecek diğer mevzuat hükümleri kapsamında muhafaza edilecektir.

 1. T.C. Anayasası
 2. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 3. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 6. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 7. 4857 sayılı İş Kanunu
 8. 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte kalan maddeleri
 9. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
 10. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
 11. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Bu süreçte toplanan Kişisel Veriler, Listiyo tarafından müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı

Listiyo yukarıda belirtilen amaçlarla, Üye ve Ziyaretçi Kişisel Verilerini, yurt içinde yerleşik gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara ve iş ortaklarına, müşterilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilecektir.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Listiyo işlediği Kişisel Verileri teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmektedir. Listiyo işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verileri resen veya Üye ve Ziyaretçinin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.

VERİ KATEGORİSİ VERİ SAKLAMA SÜRESİ
KİMLİK 10 YIL
İLETİŞİM 10 YIL
MÜŞTERİ İŞLEM 10 YIL
FİNANS 10 YIL
PAZARLAMA 10 YIL
KILIK KIYAFET 1 AY

6. Üye ve Ziyaretçinin Hakları

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili Kanun maddesinde düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz, en kısa sürede ve fakat en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep olunabilecektir. Üye ve Ziyaretçi, Listiyo tarafından işlenen Kişisel Veriler hakkında aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 3. Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 4. Yurt içinde Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 5. Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. KVKK m. 7 çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. İşbu Beyan m. 6.e ve m. 6.f bölümleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. İşlenen Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması için Üye ve Ziyaretçinin kimliğinin tespitini sağlayacak bilgiler ile söz konusu taleplerini aşağıdaki iletişim yollarından herhangi birinden yararlanarak yazılı şekilde Listiyo’ya iletmesi gerekmektedir:

 1. [email protected] adresine, elektronik posta vasıtasıyla;
 2. Kavaklıdere Mah. John F. Kennedy Cad. No: 13 İç Kapı No: 11 Çankaya / Ankara adresine posta veya;
 3. Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla.

Aşağıda belirtilen şartların bir ya da birkaçının mevcut olması halinde kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir:

 1. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, taraflar arasında bir sözleşmenin varlığı halinde ilgili sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 2. Kişisel verilerin aktarılmasının Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 3. Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket’imiz tarafından aktarılması,
 4. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya ilgili kişinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 6. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

7. Kapsam

İşbu Aydınlatma Metni, Listiyo tarafından sitesinde yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’nın hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.

Ürün Detayları